VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY FamilyWatch
(dále jen „Obchodní podmínky“)

Kompletní znění tohoto dokumentu ve formátu PDF opatřené digitálním podpisem je k dispozici ZDE

1.      VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Smluvních stran při provozu a užívání Služby, blíže specifikované v těchto Obchodních podmínkách. Aktuální znění se nachází na internetových stránkách Poskytovatele www.famwat.com/vop ve formátu PDF opatřeným platným digitálním kvalifikovaným podpisem zástupce Poskytovatele.

1.2.  Poskytovatelem služby je firma PLATAR s.r.o. se sídlem Hanusova 1537/3a, Praha 4, IČ: 24798011, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 175186.

1.3.  Uživatelem se rozumí osoba, která provede registraci na internetových stránkách Poskytovatele, stane se tím Správcem rodiny a zároveň Střežící osobou.

2.      SLUŽBA

2.1.  Popis služby

FamilyWatch je služba provozovaná Poskytovatelem za účelem střežení pohybu a komunikace Střežených osob v rámci jedné rodiny. Střežení pohybu a komunikace uživatelů respektive Střežených osob je prováděno pomocí sběru dat prostřednictvím Aplikací pro Střežené osoby instalovaných v jejich mobilních telefonech. Tato data jsou předávána zajištěným (šifrovaným) způsobem do datového střediska Poskytovatele. Z datového střediska Poskytovatele potom získává informace o pohybu a komunikaci Střežených osob Střežící osoba a to buď prostřednictvím Aplikace pro střežící osoby na webové stránce www.famwat.com a nebo prostřednictvím Mobilní aplikace pro střežící osoby. Aplikace na mobilních zařízeních využívají služeb a nastavení na těchto zařízeních (mobilních telefonech), přesnost kontroly pohybu a komunikace tedy závisí na možnostech těchto zařízení.

Služba je poskytována celosvětově. Mobilní aplikace smí být do zařízení (mobilních telefonů) střežených osob instalovány výhradně v rámci rodiny s ohledem na faktické vzájemné právní postavení Správce rodiny a ostatních členů rodiny a s jejich vědomím či souhlasem v závislosti na právní úpravě těchto vztahů v zemi jejího použití. Aplikace nejsou určeny a nesmí být použity ke skrytému sledování pohybu jiných osob mimo rodinu. Aplikace uchovává data o pohybu a komunikaci Střežených osob po omezenou dobu, konkrétně 31 dní.

2.2.  Definice pojmů

·         Rodina – Rodinou jsou všechny osoby zadané Správcem rodiny jako Střežící osoby - Rodiče nebo Střežené osoby - Děti. Maximální počet Střežících osob v rámci jedné rodiny jsou 4 a Střežených osob 10.

·         Správce rodiny – Správcem rodiny se rozumí osoba, která provedla registraci na webových stránkách www.famwat.com a založila Rodinu. Správce rodiny je zároveň Střežící osobou - Rodičem. Správce rodiny má oprávnění zadávat Střežené osoby – Děti a další Střežící osoby – Rodiče a další Správce.

·         Střežící osoba – Střežící osobou rozumíme osobu, obvykle rodiče, která získává informace o pohybu a komunikaci Střežené osoby a to prostřednictvím Aplikace pro střežené osoby nainstalované v mobilním telefonu Střežené osoby (tedy i Správce rodiny).

·         Střežená osoba – Střeženou osobou rozumíme osobu, obvykle dítě, která má ve svém mobilním telefonu nainstalovanou Aplikaci pro střežené osoby, prostřednictvím které získává Střežící osoba informace pohybu a komunikaci Střežené osoby.

·         Aplikace pro Střežené osoby – Aplikací pro střežené osoby rozumíme aplikaci instalovanou v mobilním telefonu střežené osoby, jejímž prostřednictvím jsou doručovány informace o pohybu a komunikaci Střežené osoby.

·         Aplikace pro Střežící osoby na webové stránce – Aplikací pro střežící osoby na webové stránce rozumíme aplikaci, jejímž prostřednictvím přijímá Střežící osoba informace o pohybu a komunikaci Střežené osoby pomocí webového prohlížeče.

·         Aplikace pro Střežící osoby v mobilním zařízení – Mobilní aplikací pro střežící osoby v mobilním zařízení rozumíme aplikaci, jejímž prostřednictvím přijímá Střežící osoba informace o pohybu a komunikaci Střežené osoby ve svém mobilním telefonu nebo tabletu.

·         Registrace – Registrací se rozumí zadání požadovaných údajů do registračního formuláře na stránce https://www.famwat.com/registrace.

2.3.  Územní a časová dostupnost služby
Služba je dostupná neomezeně a celosvětově v závislosti na datovém tarifu Střežené osoby a funkčnosti jejího mobilního telefonu. Služba je dostupná nepřetržitě.

2.4.  Technické podmínky pro užívání služby.
Střežená osoba musí mít u sebe chytrý mobilní telefon (tzv. Smart phone) s operačním systémem Android minimálně 2.3 a aktivovaným datovým tarifem. V telefonu musí být nainstalována Aplikace pro Střežené osoby.
Pro příjem informací o Střežené osobě prostřednictvím mobilního telefonu či tabletu musí být Střežící osoba vybavena chytrým telefonem (tzv. Smart phone) nebo tabletem s operačním systémem Android min. 2.3
a aktivovaným datovým tarifem nebo jiným připojením na internet. V telefonu nebo tabletu musí být nainstalována Aplikace pro Střežící osoby.

3.      AKTIVACE SLUŽBY FamilyWatch

3.1.  Aktivací Služby se rozumí úspěšně a řádně provedená registrace a založení Rodiny na stránce www.famwat.com. Podrobný návod k provedení registrace a založení Rodiny je k dispozici na https://www.famwat.com/registrace.

3.1.1.      Po provedení registrace a založení Rodiny lze službu využívat až po provedení instalace Střežící aplikace do mobilního telefonu Střežené osoby.

3.2.  V rámci procesu registrace zadává budoucí uživatel údaje:

a)     Jméno uživatele

b)    Platnou e-mailovou adresu

c)     Heslo

Po zadání požadovaných údajů se z uživatele stává Správce rodiny a zároveň získává status Střežící osoby.

3.3.  V dalším kroku nastaví Správce rodiny Střeženou osobu. Pro zadání střežené osoby zadává údaje:

a)     Jméno Střežené osoby

b)    Komunikační kód telefonu Střežené osoby, který získá po instalaci a spuštění Aplikace pro střežené osoby.

4.      UŽÍVÁNÍ SLUŽBY FamilyWatch

4.1.  Poskytnutím všech výše uvedených údajů Uživatel souhlasí s jejich zpracováním nutným k provozování Služby.

4.2.  Uživatel se svým souhlasem s Obchodními podmínkami zavazuje a výslovně prohlašuje, že Aplikace pro střežené osoby bude instalována do mobilního telefonu Střežené osoby a přijímání informací o pohybu a komunikaci střežené osoby bude prováděno výhradně za dodržení podmínek uvedených v čl. 2.1. těchto VOP.

4.3.  Poskytovatel nenese odpovědnost, pokud jsou služby uživatelem zneužity k jiným účelům, než je jejich určení.
Poskytovatel nenese odpovědnost za nesprávné použití aplikací ani z podstaty věci nemůže zaručit přesnost polohových dat ani úplnost záznamů o komunikaci (GPS vypnuta, smazání aplikace uživatelem, výpadky na straně operátora či Internetu).

4.4.  Ukončení využívání služby může provést Správce rodiny zrušením Rodiny na stránkách www.famwat.com.

5.      PODROBNÝ POPIS SLUŽBY FamilyWatch

Podrobný popis služby je k nalezení na webových stránkách Provozovatele: www.famwat.com

6.      CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.  Cena za užívání Služby se skládá z:

a)     Platby za službu

b)    Sazby DPH dle platných zákonů ČR

6.2.  Aktuální cena služby za jeden měsíc je uvedena na www.famwat.com.

6.3.  Úhrada za poskytovanou Službu je prováděna převodem z účtu nebo platební kartou prostřednictvím služby .
Informace jsou k dispozici na
www.famwat.com.

6.4.  Úhrada za Službu je prováděna předplacením zvoleného počtu měsíců, před započetím období využívání služby případně předplacením Služby na delší dobu prostřednictvím partnerského prodeje.

6.5.  V případě ukončení využívání služby má uživatel nárok na vrácení ceny za zbývající celé měsíce předplacené doby, tedy za zbývající předplacené měsíce bez aktuálního.

7.      OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.  Uživatel si výslovně přeje a souhlasí s tím, že veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, budou sloužit k identifikaci Uživatele, aktivaci a využívání Služby nebo její části a Poskytovatel je oprávněn taková data shromažďovat. Uživatel současně souhlasí s nakládáním, shromažďováním a archivací dat sloužících ke zjišťování geografické polohy a / nebo pohybu Střežené osoby a o komunikaci. Takové údaje je Poskytovatel povinen zlikvidovat po uplynutí lhůty 60 dnů ode dne zániku smluvního stavu, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinou lhůtu.

7.2.  Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas dle bodu 7.1 písemnou formou na adresu Poskytovatele nebo prokazatelnou elektronickou formou. Nejpozději do dvou pracovních dnů od dne doručení tohoto odvolání zároveň dojde k ukončení poskytování Služby a smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Identifikační údaje, které Uživatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami sdělil Poskytovateli je Poskytovatel oprávněn uchovávat po dobu 20-ti dnů od ukončení smluvního vztahu mezi ním a Uživatelem.

7.3.  Uživatel souhlasí s tím, že kdykoli na vyžádání mohou být identifikační údaje Uživatele shromažďované Poskytovatelem dle těchto Obchodních podmínek včetně údajů o geografické poloze Střežené osoby poskytnuty policejním složkám České republiky, případně dalším bezpečnostním, vyšetřovacím a soudním složkám státní správy.

8.      PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

8.1.  Poskytovatel se zavazuje chránit osobní údaje Uživatele a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.2.  Poskytovatel bude shromažďovat a používat osobní údaje Uživatele v minimální nutné míře a pouze se souhlasem Uživatele a to především pro účely komunikace s Uživatelem.

8.3.  Poskytovatel získává dobrovolný souhlas Uživatele se zařazením poskytnutých údajů do databáze Poskytovatele a jejich dalším zpracováním provedením registrace na stránkách www.famwat.com.

9.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.  Uživatel výslovně prohlašuje, že registrací do Služby souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

9.2.  Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé výpadkem Služby či nepřesností či chybnou informací o poloze nebo pohybu Střežené osoby. Veškerá data o poloze a pohybu lze považovat pouze za přibližná, jejich přesnost a správnost je omezena použitou technologií v daném místě.

9.3.  Smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, jakož i veškeré vztahy související se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, což Uživatel a Poskytovatel výslovně sjednávají a Uživatel s tímto provedením registrace výslovně vyjadřuje svůj souhlas.

9.4.  V případě, že by některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Obchodních podmínek.

9.5.  Poskytovatel neodpovídá za případné zneužití nebo škody vzniklé zneužitím Služby Uživatelem nebo jinou osobou ve vztahu k třetím osobám nebo vůči Uživateli. Veškerou odpovědnost za jakékoliv škody, včetně, avšak nikoli pouze, přímých, nahodilých, následných, nepřímých škod nebo škod s represivní funkcí, vzniklých třetím osobám, včetně Střežené osoby a Poskytovatele v souvislosti s využíváním Služby nese ve vztahu k Poskytovateli pouze a výlučně Uživatel, a to v plném rozsahu.

9.6.  Tyto podmínky je Poskytovatel kdykoli oprávněn doplňovat a měnit, přičemž takové aktuální znění bude zveřejněno na internetové adrese www.famwat.com 14 dní před datem účinnosti změněných či doplněných Obchodních podmínek. Nesouhlas s novým zněním Obchodních podmínek může Uživatel projevit ukončením využívání služby.